บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

กบ1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จีนะเจริญ

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ

386866356_1022395412127216_3954629725905591119_n

อาจารย์ ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร

นางวิไลพักตร์ จริงไธสง

หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ

ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ชูชาติ

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

_DSC0100 (2)

อาจารย์ ดร.ศศิธร อินตุ่น

อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้