วิสัยทัศน์

 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทรัพยากรบุคคลที่จะไปพัฒนาท้องถิ่นให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

เอกลักษณ์

         “สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนำไปพัฒนาท้องถิ่น” 

ปรัชญา

การศึกษาคือสิ่งสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์