ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์

ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์

สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2566 รายละเอียด

Procedures and Guidelines for Thesis or Independent Study Preparation  at the Graduate Level Year B.E. 2566 (A.D. 2023) Detail