ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไป

ในวันที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุมเอื้องคำ

อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศีกษา 2567

รายละเอียด

Chiang Mai Rajabhat University Announcement Graduate Admission for the 2nd Semester, Academic year 2022

detail

บัณฑิตวิทยาลัยขอความร่วมมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จปีการศึกษา 2563 กรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำในระบบบริการการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
http://reg3.cmru.ac.th/ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ทั้งนี้ สามารถดูขั้นตอนการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำได้ที่ https://drive.google.com/…/1wsU2fC3NNfCdizv0VR7…/view...
เพื่อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตร ในการประกันคุณภาพ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต่อไป

ข่าวการเรียนการสอน

สามารถสมัครด้วยตนเองและจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบ 800 บาท ได้ที่ศูนย์ภาษาชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ กำหนดการสอบ 11 ตุลาคม 2566 – 28 กันยายน 2567

สถานที่สอบ 27044

รายละเอียด

ประกาศผลสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาเขตเชียงใหม่

วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน