ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2566 รายละเอียด
Procedures and Guidelines for Thesis or Independent Study Preparation  at the Graduate Level Year B.E. 2566 (A.D. 2023) Detail
ใบคำร้องเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์