ปริญญาโท.

ระดับปริญญาโท

หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
ารบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 การสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566  ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 การจัดการระบบสุขภาพชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 การบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
การบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ภาษาอังกฤษศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 [ ฉบับภาษาไทย ] [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]
วิทยาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 นวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ภาษาอังกฤษศึกษา

พ.ศ.2560

นวัตกรรมธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
วิทยาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566  การบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
การบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564(แม่ฮ่องสอน) พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
วิทยาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565