ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

อักขราวิสุทธิ์ เป็นระบบอักขราวิสุทธิ์เป็นระบบตรวจจับการลักลอกวิทยานิพนธ์ ระบบที่ให้บริการตรวจสอบ ความคล้ายคลึงกันระหว่างเอกสาร ที่ยื่นตรวจสอบ กับเอกสารในฐานข้อมูลของระบบฯ โดยให้ผลลัพธ์เป็นรายงานผล การตรวจสอบที่แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงกัน และรายละเอียดอื่นๆ