ภาพกิจกรรมปี พ.ศ.2563

.วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจัดการสัมมนานำเสนอเอกสารเชิงหลักการเกี่ยวกับงานวิจัย โดยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รหัส 63 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนจัดการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 15 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 23 ธันวาคม 2563โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมนักศึกษาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ รวมทั้งรับทราบและหาวิธีแก้ไขปัญหาในการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมความเสี่ยง การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและการจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยกิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิภาวี ศรีคะ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยและเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ หลังการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม29031 ชั้น 3 อาคาร90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตในงานบัณฑิตานุสรณ์ รุ่นที่42 ร่วมทั้งแสดงวามยินดีกับ ดร.ปาริชาติ เภสัชชา ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ ณ ลานกิจกรรม 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/ 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาส่งเสริมการทำวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของครูและผู้บริหารสถานศึกษาระดับเชี่ยวชาญ อบรมให้กับผู้บริหารโรงเรียนจากจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง และครูจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

.บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปี 2/2563 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง27136 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

.ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำบุญถวายผางปะตี๊ดในการจัดกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง ปีที่ 9” โดยมี อ.ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางสาวดารารัตน์ ศิริลาภา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับมอบ ซึ่งจะได้นำไปดำเนินกิจกรรมตามประเพณี ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563
ณ บริเวณประตูช้างเผือก ถึงแจ่งศรีภูมิ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "เทคนิคการทบทวนวรรณกรรม ไม่ให้เป็นการคัดลอกผลงานวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดโครงการอบรมสัมมนาหัวข้อเรื่อง พลิกโฉมนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในสังคมดิจิทัล โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานหลักสูตร ปร.ด. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น15 อาคาร90ปี

การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๑๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ่จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาสู่ประชาชน ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 19 กันยายน 2563 โดย ดร.พงษ์พันธ์ นันทขว้าง บรรยายเรื่อง “ประสบการณ์การถ่ายทอดความรู้ศาสตร์พระราชาให้กับประชาชน” และในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาและอภิปราย เรื่อง “กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา” โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ รศ. ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ รศ. ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ประชุมเพื่อเสนอเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) แก่อาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อเตรียมนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาต่อไป ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับองค์การบริการส่วนตำบลป่าแป๋จัดโครงการบริการวิชาการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน โรงเรียนปางมะกล้วย โรงเรียนป่าแป๋วิทยา ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋จัดกิจกรรมบริการวิชาการในหัวข้อ"โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน เป็นวิทยากร วันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงานนอกพื้นที่ในโครงการศึกษาดูงานทำความเข้าใจวิจัยชุมชนในพื้นที่จริง ที่ชุมชนแพทย์วิถีธรรม พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ หลักสูตร ในกิจกรรมนี้ได้รับฟังการบรรยายเรื่อง วิถีชุมชนแพทย์วิถีธรรมกับการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรม วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลงานที่ประสบความสำเร็จ ภายใต้ชื่องาน “สุดยอดนวัตกรรม สู่ความท้าทายการบริหารการศึกษา ” วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษในเอกสารทางวิชาการ " โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ไชยชมภู วิทยากร ในวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย.

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การเขียนบทคัดย่อภาษาไทยในเอกสารทางวิชาการ" โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป้นวิทยากร ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 หัวข้อ"การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล " โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์เกษร กัมปนาท และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมงาน ประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพหลัก

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

บัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับฟังรายงานผลการตรวจสอบ รอบปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของข้อมูลการดำเนินงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมแววมยุรา

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับการประเมินการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 2 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียน1/2563 โดยภาคเช้าสอบคอมพิวเตอร์ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปี2563 วันที่ 4 กรกฏาคม 2563 ณ สำนักดิจิตัลเพื่อการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียน1/2563 โดยภาคบ่ายสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี2563 วันที่ 4 กรกฏาคม 2563 ณ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยภาคเช้าเป็นการสอบข้อเขียน ภาคบ่ายสอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้คัดเลือก เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 ณ ชั้น 10 -11 อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการจัดทำเล่มรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562
รวมทั้งแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่นของภาคเหนือ จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมจัดทำMOU ด้านวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งศึกษาดูงานการดำเนินงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาฯ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการการจัดการความรู้ในหัวข้อ "การออกแบบเครื่องมือวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรมงานวิจัย" โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางการบริหาร ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตและครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมีหัวข้อดังนี้ 1. การเขียนบทความวิจัยเพื่อใช้ในการตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 2. การเขียนทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างไร ไม่ให้เป็นการลักลอกผลงานวิชาการของผู้อื่น โดย รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 29031 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะวิทยาการจัดการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคการศึกษาปีที่ 2/2562 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา และสถานประกอบการ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง(ชั้น15) อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดร.ดิเรก อินจันทร์ ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในหัวข้อ "บอกกล่าวเล่าคำครู ผ่านการเรียนรู้ผลงานพ่อครู สิงฆะ วรรณสัย" ด้านคำเวนทาน ในกิจกรรมโครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา เรื่อง100 ปี ชาตกาล เมธีล้านนา "พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย" จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยลงพื้นที่อบต.ป่าแป๋เพื่อสอบถามข้อมูลประกอบการทำแผนบริการวิชาการประจำปี 2562 โดยนายกอบต.ป่าแป่และกลุ่มครูแม่แตง เป็นผู้ให้ข้อมูล ในวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอบต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันที่ 23 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ราชบัณฑิตประเภทวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ และเป็นอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยในตำแหน่งประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการติดตามและการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 พื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 และมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีในโอกาสอาจารย์ ว่าที่ ร.อ.ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการการประชุมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม(ชั้น1)
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อ "การพัฒนาและการควบคุมวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์" ในวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย