ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2566

ปี 64 ปี 65 ปริญญาเอก ปี 66 ปริญญาเอก
ปี 65 ปริญญาโท ปี 66 ปริญญาโท

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลงทะเบียน รายวิชาเรียนภาคการศึกษา ที่ 2/2566 (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2566

2.เพิ่ม-ถอน รายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ระหว่างวันที่ 6 – 19 พฤศจิกายน 2566 ทางเว็บไซต์ reg.cmru.ac.th

เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2566 ภาคปกติ : วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566
ภาคพิเศษ : วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566