บุคลากรประจำบัณฑิตวิทยาลัย

_DSC0127 (2)

นางกชามาศ ยาสมุทร์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

_DSC0206 (2)

นางสาววีรนุช ดรุณสนธยา

หัวหน้างานบริการวิชาการ

นางสาวอรกมล สุวรรณประเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวกมลรัตน์ เชื้อเสือน้อบ

นักวิชาการศึกษา

นางศิริพร ประณต

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป