ภาพกิจกรรมปีพ.ศ.2564

วันที่ 21 กันยายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยรับมอบโล่เกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยบัณฑิตวิทยาลัยมีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินระดับวิทยาลัย อันดับที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย คะแนน 4.72

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 1 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน จัดประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่2/2564 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย .

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมสัมมนาโครงการ"การสร้างเครือข่ายอีจฉริยะด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล" ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการออนไลน์ "การพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยทางการบริหารการศึกษายุคดิจิทัล" ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม 2564 ณ ห้องประชุมบัณฑิต 4 ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 8 กรกฏาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 รวมทั้งต้อนรับรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยคนใหม่ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคำ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา บนระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรกล่าวคำต้อนรับ และแนะแนวทางในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพิธีไหว้ครู อาจารย์อาวุโส ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ประสบการณ์การพัฒนาชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาก OTOP สู่ OGOP” ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉิลมพระเกียรติ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 บัณฑิตศึกษาจัดการประชุมอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบวัดความรู้วิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา วิชาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 ในวันที่19 มิถุนายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องเรียน27121 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2564 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิธีสอบคัดเลือกแบบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์ โดยประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี2564 เพื่อดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในวันที่19 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ วันที่ 23 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 2 มีนาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย