แบบฟอร์มประกอบการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (Thesis/Independent Study Form)

GS.1

เอกสารเชิงหลักการ

(Concept Paper)

 Doc Pdf
GS.-1-1 

แบบรายงานแก้ไขเอกสารเชิงหลักการ

Revised Concept Paper Report Form

 Doc

Pdf

GS.2

แบบขออนุมัติหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ

Request Form for Thesis/Independent Study Title and Advisor Approval

 Doc

Pdf

GS.3

แบบขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ

Request Form for Advisor Change in Thesis/Independent Study

 Doc

Pdf

GS.4 

แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ

Request Form for Thesis/Independent Study Proposal Examination

 Doc

Pdf

GS.5

แบบขอเลื่อนสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ

Request Form for Postponement of Thesis/Independent Study Proposal Examination
 and Thesis/Independent Study Examination

 Doc

Pdf

GS.6

แบบตรวจสอบการคัดลอกหรือการซ้ำซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่นในวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

Report Form for Checking Plagiarism and Duplication in Thesis/Independent Study

 Doc

Pdf

GS.7

แบบขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ

Request Form for Thesis/Independent Study Proposal Approval

 Doc

Pdf

GS.8

แบบขอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ทดลองเครื่องมือ/ใช้เครื่องมือ เก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ

Request Form for Expert Review of Research Instruments, Tool Experimentation/Usage, and Data Collection in   Thesis/Independent Study

 Doc

Pdf

GS9

แบบขอสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ

Request Form of Thesis/Independent Study Examination

 Doc

Pdf

GS.10

แบบนำส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (ฉบับปรับปรุง)

Submission Form for Thesis/Independent Study Manuscript (Revised Version)  

 Doc

Pdf

GS.11

แบบนำส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (ฉบับสมบูรณ์)

Submission Form for Full–Text Thesis/Independent Study

 Doc

Pdf

  แบบรายงานความก้าวหน้า วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ Doc  
  ตรามหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำลายน้ำ    
  แบบฟอร์มหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  Download  
  แบบฟอร์มประวัติอาจารย์-เพื่อเสนอศักยภาพเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์    
  แบบฟอร์มประวัติอาจารย์-เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาจารย์