ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
จรรยาบรรณนักวิจัย และ แนวทางปฏิบัติ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565  ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา ปี2564
  การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2563 

เกณฑ์มาตราฐาน พ.ศ.2565

   

หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ในวารสารระดับชาติ และวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่23/11/2565เป็นต้นไป)

    เกณฑ์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
    การสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ.2563
    หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษแทนผลการสอบ
    แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
    กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่11) พ.ศ.2564
    หลักเกณฑ์และวิธีการเทัยบโอนหน่วยกิตและการยกเว้นการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
  •