วารสาร

วารสารที่อยู่ในการกำกับดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

วารสารบัณฑิตวิจัย (TCI 1)

วารสารพิฆเนศวร์สาร (TCI 1)

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ