ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร

ในวันที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุมเอื้องคำ (ชั้น3) อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

สามารถสมัครด้วยตนเองและจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบ 800 บาท ได้ที่ศูนย์ภาษาชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ กำหนดการสอบ 11 ตุลาคม 2566 – 28 กันยายน 2567

สถานที่สอบ 27044

รายละเอียด

 ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วารสารที่อยู่ในการกำกับบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น13)  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Line official

097-2639-181

@Graduate_cmru