ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 รายละเอียด
ผลการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2566 (รอย2)
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน download วิทยาเขตเวียงบัว download

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องกำหนดเวลาการจัดทำวิทยานิพนธ์ หริอการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ของรหัส 61 และนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 62 รายละเอียด

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ2)

รายละเอียด

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วารสารที่อยู่ในการกำกับบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น13)  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Line official

097-2639-181

@Graduate_cmru