บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร.อ. ดร.ขจร ตรีโสภณากร

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคำ

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

นางวิไลพักตร์ จริงไธสง

หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ

ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ

ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ชูชาติ

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

อาจารย์ ดร.พรรณี สุวัตถี

อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.ภูเบศ พวงแก้ว

อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.ศศิธร อินตุ่น

อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้