บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร.อ. ดร.ขจร ตรีโสภณากร

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

นางวิไลพักตร์ จริงไธสง

หัวหน้าสำนักงาน

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ

ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ

ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ชูชาติ

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน