ยุทธศาสตร์

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีสมรรถนะและความรอบรู้ทางวิชาการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น
  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ