ยุทธศาสตร์

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานวิชาชีพ
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อการบริการวิชาการและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ