วิสัยทัศน์

 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะไปพัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์

         “สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนำไปพัฒนาท้องถิ่น” 

ปรัชญา

การศึกษาคือสิ่งสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์