วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้นำในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีศักยภาพพร้อมในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์

             .“สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนำไปพัฒนาท้องถิ่น”