ข่าวกิจกรรม

เดือนมีนาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2564
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

 เวลา 9.00 น. สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คุณพัทยา  เชี่ยววิชา

บัณฑิตวิทยาลัยประขุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

นักศึกษาดำเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ทางอินเตอร์เน็ต ภาคเรียน 2/2563

มหาวิทยาลัยประกาศพ้นสภาพนักศึกษาที่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2563

ลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 3/2563 ทางอินเตอร์เน็ต
สำนักทะเบียนและประมวลผล

เพิ่ม – ถอน รายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ท ภาคเรียน 3/2563

คณะส่งผลการเรียนภาคเรียน 2/2563 ถึงสำนักส่งเสริมวิชาการ

วันสุดท้ายของการเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท รหัส 59