ข่าวกิจกรรม

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ประขุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

 เวลา 9.00 น. สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คุณกมลฤทัย เนตรทิพย์

1.วันสุดท้ายยกเลิกรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2564
2. จัดโครงการการจัดการเรียนรู้ในหัวข้อ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษาโดยจัดการเรียนรู้แบบ”Project Based Learning ”
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

นักศึกษาดำเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ทางอินเตอร์เน็ต ภาคเรียน 2/2563

เวลา 13.00 น. สอบวิทยานิพนธ์ คุณณัฐพงษ์เรือนทอง

เวลา 9.00 น. สอบวิทยานิพนธ์   คุณสาวิณ๊ จิตประจง