สาขาวิชาระดับปริญญาเอก

สาขาวิชา
ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา
ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
การบริหารการศึกษา