ปริญญาโท

สาขาวิชาระดับปริญญาโท

สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษศึกษา
การสอนวิทยาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
บริหารธุรกิจ
วิทยาการจัดการเรียนรู้
ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน