ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์

ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 (ประกาศนี้เริ่มใช้ 25 ก.พ. 63 ใช้กับนักศึกษาทุกชั้นปี)