ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไป

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์(ใบประกอบอาชีพครู) 

รายละเอียด

สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รายละเอียด

บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของครูและผู้บริหารสถานศึกษาระดับเชี่ยวชาญ
วันที่อบรม 7- 8 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
โดยโอนค่าลงทะเบียน ไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์
หมายเลขบัญชี 821-428929-0
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ตุลาคม 2563
สามารถได้ที่ https://qrgo.page.link/TqH4z

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่องกำหนดเวลาการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 57 ปริญญาโท 58       รายละเอียด

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบ2 ประจำปี2563

รายละเอียด

ข่าวการเรียนการสอน

ปฏิทินวิชาการประจำปี 2563 รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องผลสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่1 ประจำปี 2562 รายละเอียด

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 1/2562

รายละเอียด

ประกาศผลสอบประมวลความรู้สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

รายละเอียด