ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไป

บัณฑิตวิทยาลัยขอความร่วมมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จปีการศึกษา 2563 กรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำในระบบบริการการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
http://reg3.cmru.ac.th/ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ทั้งนี้ สามารถดูขั้นตอนการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำได้ที่ https://drive.google.com/…/1wsU2fC3NNfCdizv0VR7…/view...
เพื่อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตร ในการประกันคุณภาพ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต่อไป

ผลสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564

รายละเอียด

ผลสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปร.ด. สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3/2563

รายละเอียด

List of eligible applicants for graduate studies

detail

วิธีกรอกประวัตินักศึกษา

วิธีลงทะเบียนเรียน

สำนักงานทะเบียนและประมวลผล

กำหนดการ รอบ 1 1. บันทึกประวัติ นศ. ระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต์ reg.cmru.ac.th 2. ลงทะเบียนวิชาเรียน* ระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต์ reg.cmru.ac.th 3. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 2 – 5 พฤศจิกายน 2564 ทาง Mobile banking หรือ เคาเตอร์เซอร์วิสทุกสาขา

Name List of Qualified Applicants for Interview Master of Business Administration Program In Creative Service  2/2564

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

รหัสนักศึกษาปี 2564 (รอบ2)

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (รอบ2)

รายละเอียด

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รายละเอียด

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปี 1/2564

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่องกำหนดเวลาการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 57 ปริญญาโท 58       รายละเอียด

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายละเอียด

ข่าวการเรียนการสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา*****
CMRU TEP การสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
สมัครขอสอบได้ที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 800 บาท
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ภาษา
09-6016-9409 คุณวรวลัญช์ ธิปาแก้ว
08-6187-5587 คุณสิริภาภรณ์ คำปิงบุตร

รายละเอียด

การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียน1/2565

รายละเอียด

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มาจากความต้องการของท้องถิ่น ปีงบประมาณ2565

รายละเอียด

แจ้งกำหนดการการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยใช้ข้อสอบบCMRU-TEP ประจำปีงบประมาณ2565
สถานที่สอบ : ห้อง 27044 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องกำหนดเวลาการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท รหัส 60

ประกาศผลการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ2)

รายละเอียด

ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

ประกาศผลสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2564

รายละเอียด