ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียน 1/2564(เพิ่มเติ่ม)

รายละเอียด  

1.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร

3.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์(หลักสูตรนานาชาติ)

เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคลากรทั่วไป
บัณฑิตวิทยาลัยขอปรับรูปแบบการอบรมเป็นระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom ในวันที่ 24-25 เมษายน และ วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 โดยสามารถสแกน QR ตามวันเวลาการเข้ารับการอบรม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงจำนวนรับเข้าศึกษา  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รายละเอียด

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมส่งและนำเสนอบทความวิจัยในงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21
ในหัวข้อ
“อนาคตการศึกษาไทย..กับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง”
ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เปิดให้ทำการลงทะเบียนแล้ววันนี้
สามารถติดตามข่าวสารหรือดูรายละเอียดได้ที่ https://graduates.kpru.ac.th/
หรือช่องทาง https://graduates.kpru.ac.th/gnru2021

การเลื่อนการประชุมขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 -12.30 น.โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่

ภารกิจช่วยอำนวยการ(สังคมและการศึกษา)  โทร 02-561-2445 ต่อ 406-408(มัลลิกา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 9 th PSU Education Conference  ” A Better Change in Higher Education for Future Economy” ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอเชิญชวนร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม 2564

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่องกำหนดเวลาการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 57 ปริญญาโท 58       รายละเอียด

ข่าวการเรียนการสอน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องผลสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่2 ประจำปี 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบประมวลความรู้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษาที่2563

รายละเอียด

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องผลการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับพื้นฐาน ประจำภาคเรียน 2/2563

รายละเอียด

ปฏิทินวิชาการประจำปี 2563 รายละเอียด

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 1/2562

รายละเอียด

ประกาศผลสอบประมวลความรู้สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

รายละเอียด