ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไป

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่องกำหนดเวลาการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 57 ปริญญาโท 58       รายละเอียด

บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ว่าที่ร.อ.ดร.ขจร ตรีโสภณากร
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ “

สำนักงานการวิจัยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี2563 

รายละเอียด

ด้วยสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ขยายเวลารับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่ประจำปี 2563 ถึงวันที่ 31 พฤาภาคม 2563

รายละเอียด

ข่าวการเรียนการสอน

ปฏิทินวิชาการประจำปี 2562 รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องผลสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่1 ประจำปี 2562 รายละเอียด

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 1/2562

รายละเอียด