ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่องกำหนดเวลาการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 57 ปริญญาโท 58       รายละเอียด

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบ2 ประจำปี2563

รายละเอียด

ข่าวการเรียนการสอน

ปฏิทินวิชาการประจำปี 2563 รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องผลสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่1 ประจำปี 2562 รายละเอียด

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 1/2562

รายละเอียด

ประกาศผลสอบประมวลความรู้สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

รายละเอียด