ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไป

รหัสนักศึกษาปี 2564 (รอบ2)

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (รอบ2)

รายละเอียด

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รายละเอียด

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปี 1/2564

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่องกำหนดเวลาการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 57 ปริญญาโท 58       รายละเอียด

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 รอบที่ 2

รายละเอียด

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายละเอียด

ข่าวการเรียนการสอน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องกำหนดเวลาการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท รหัส 60

ประกาศผลการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ2)

รายละเอียด

ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

ประกาศผลสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2564

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องผลสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่2 ประจำปี 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบประมวลความรู้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษาที่2563

รายละเอียด

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องผลการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับพื้นฐาน ประจำภาคเรียน 2/2563

รายละเอียด

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 1/2562

รายละเอียด

ประกาศผลสอบประมวลความรู้สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

รายละเอียด

ผลสอบประมวลความรู้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ครั้งที่3/2563