ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไป

บัณฑิตวิทยาลัยขอความร่วมมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จปีการศึกษา 2563 กรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำในระบบบริการการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
http://reg3.cmru.ac.th/ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ทั้งนี้ สามารถดูขั้นตอนการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำได้ที่ https://drive.google.com/…/1wsU2fC3NNfCdizv0VR7…/view...
เพื่อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตร ในการประกันคุณภาพ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต่อไป

ผลสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564

รายละเอียด

ผลสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปร.ด. สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3/2563

รายละเอียด

ข่าวการเรียนการสอน

ศูนย์ภาษาเปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาระยะสั้น 30 ขม. ประจำปี2565 ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท  สามารถติดต่อสอบถามและชำระค่าลงทะเบียนได้ที่สำนักงานศูนย์ภาษา อาคาร27 ชั้น 4 ห้อง 27048

รายละเอียดการอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา*****
CMRU TEP การสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
สมัครขอสอบได้ที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 800 บาท
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ภาษา
09-6016-9409 คุณวรวลัญช์ ธิปาแก้ว
08-6187-5587 คุณสิริภาภรณ์ คำปิงบุตร

รายละเอียด

การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียน1/2565

รายละเอียด

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มาจากความต้องการของท้องถิ่น ปีงบประมาณ2565

รายละเอียด