ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไป

ทางมหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งกำหนดการเบื้องต้นดังนี้

#รายงานตัวบัณฑิต วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็บไซต์ WWW.CMRU.AC.TH
#ฝึกซ้อม วันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

#เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับรายละเอียดการฝึกซ้อมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 9 th PSU Education Conference  ” A Better Change in Higher Education for Future Economy” ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอเชิญชวนร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม 2564

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่องกำหนดเวลาการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 57 ปริญญาโท 58       รายละเอียด

การเลื่อนการประชุมขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 -12.30 น.โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่

ภารกิจช่วยอำนวยการ(สังคมและการศึกษา)  โทร 02-561-2445 ต่อ 406-408(มัลลิกา)

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

ข่าวการเรียนการสอน

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องผลการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับพื้นฐาน ประจำภาคเรียน 2/2563

รายละเอียด

ปฏิทินวิชาการประจำปี 2563 รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องผลสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่1 ประจำปี 2562 รายละเอียด

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 1/2562

รายละเอียด

ประกาศผลสอบประมวลความรู้สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

รายละเอียด