บัณฑิตวิทยาลัย และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับองค์การบริการส่วนตำบลป่าแป๋จัดโครงการบริการวิชาการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน โรงเรียนปางมะกล้วย โรงเรียนป่าแป๋วิทยา ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋จัดกิจกรรมบริการวิชาการในหัวข้อ"โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน เป็นวิทยากร วันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงานนอกพื้นที่ในโครงการศึกษาดูงานทำความเข้าใจวิจัยชุมชนในพื้นที่จริง ที่ชุมชนแพทย์วิถีธรรม พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ หลักสูตร ในกิจกรรมนี้ได้รับฟังการบรรยายเรื่อง วิถีชุมชนแพทย์วิถีธรรมกับการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรม วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลงานที่ประสบความสำเร็จ ภายใต้ชื่องาน “สุดยอดนวัตกรรม สู่ความท้าทายการบริหารการศึกษา ” วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษในเอกสารทางวิชาการ " โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ไชยชมภู วิทยากร ในวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย.

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การเขียนบทคัดย่อภาษาไทยในเอกสารทางวิชาการ" โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป้นวิทยากร ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 หัวข้อ"การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล " โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์เกษร กัมปนาท และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมงาน ประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพหลัก

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

บัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับฟังรายงานผลการตรวจสอบ รอบปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของข้อมูลการดำเนินงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมแววมยุรา

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับการประเมินการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 2 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียน1/2563 โดยภาคเช้าสอบคอมพิวเตอร์ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปี2563 วันที่ 4 กรกฏาคม 2563 ณ สำนักดิจิตัลเพื่อการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียน1/2563 โดยภาคบ่ายสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี2563 วันที่ 4 กรกฏาคม 2563 ณ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยภาคเช้าเป็นการสอบข้อเขียน ภาคบ่ายสอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้คัดเลือก เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 ณ ชั้น 10 -11 อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการจัดทำเล่มรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562
รวมทั้งแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่นของภาคเหนือ จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมจัดทำMOU ด้านวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งศึกษาดูงานการดำเนินงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาฯ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการการจัดการความรู้ในหัวข้อ "การออกแบบเครื่องมือวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรมงานวิจัย" โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางการบริหาร ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตและครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมีหัวข้อดังนี้ 1. การเขียนบทความวิจัยเพื่อใช้ในการตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 2. การเขียนทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างไร ไม่ให้เป็นการลักลอกผลงานวิชาการของผู้อื่น โดย รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 29031 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะวิทยาการจัดการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคการศึกษาปีที่ 2/2562 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา และสถานประกอบการ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง(ชั้น15) อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดร.ดิเรก อินจันทร์ ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในหัวข้อ "บอกกล่าวเล่าคำครู ผ่านการเรียนรู้ผลงานพ่อครู สิงฆะ วรรณสัย" ด้านคำเวนทาน ในกิจกรรมโครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา เรื่อง100 ปี ชาตกาล เมธีล้านนา "พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย" จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยลงพื้นที่อบต.ป่าแป๋เพื่อสอบถามข้อมูลประกอบการทำแผนบริการวิชาการประจำปี 2562 โดยนายกอบต.ป่าแป่และกลุ่มครูแม่แตง เป็นผู้ให้ข้อมูล ในวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอบต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันที่ 23 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ราชบัณฑิตประเภทวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ และเป็นอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยในตำแหน่งประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการติดตามและการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 พื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 และมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีในโอกาสอาจารย์ ว่าที่ ร.อ.ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการการประชุมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม(ชั้น1)
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อ "การพัฒนาและการควบคุมวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์" ในวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย