บุคลากรประจำบัณฑิตวิทยาลัย

นางสาวอรกมล สุวรรณประเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางกชามาศ ยาสมุทร์

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาววีรนุช ดรุณสนธยา

นักวิชาการศึกษา

นางสาวกมลรัตน์ เชื้อเสือน้อย

นักวิชาการศึกษา

นางศิริพร ประณต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายณัฐวัฒน์ โรจนวุฒิธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป