แบบฟอร์มคำร้องการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

บว.1  เอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)
บว.-1-1  แบบรายงานแก้ไขเอกสารเชิงหลักการ
บว.2 แบบขออนุมัติหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษา
บว.3 แบบขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
บว.4  แบบขอสอบเค้าโครง วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
บว.5 แบบขอเลื่อนสอบ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ และสอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
บว.6 แบบตรวจสอบการคัดลอกหรือการซ้ำซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่น ในวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
บว.7  แบบขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
บว.8  แบบขอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
บว.9 แบบขอทดลองเครื่องมือ / ใช้เครื่องมือ / เก็บข้อมูล วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
บว.10 แบบขอสอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
บว. 11 แบบนำส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (ฉบับปรับปรุง)
บว.12  แบบนำส่งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (ฉบับสมบูรณ์)
บว.13 แบบรายงานความก้าวหน้า วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
  ตรามหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำลายน้ำ
   
  แบบฟอร์มประวัติอาจารย์-เพื่อเสนอศักยภาพเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  แบบฟอร์มประวัติอาจารย์-เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาจารย์