วารสารที่อยู่ในการกำกับดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
เดือนมกราคม 2565

วารสารบัณฑิตวิจัย (TCI 1)

วารสารพิฆเนศวร์สาร (TCI 2)

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ