วารสารที่อยู่ในการกำกับดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
เดือนตุลาคม 2564

วารสารบัณฑิตวิจัย (TCI 1)

Event Date : 2021-10-19

Submission Deadline : 2021-09-15

Venue : Virtual International conference (Zoom Meeting)

 

The Graduate School of Business and Advance Technology Management at Assumption University is hosting an International Conference on Entrepreneurship and Sustainability in the Digital Era (ICESDE) on 19 October 2021.

As an interdisciplinary forum, the conference will bring together scholars, practitioners, and graduate students from the region and beyond to discuss their research findings on how environmental-friendly and socially-inclusive growth and success can be sustained in the digital era, in Thailand in particular as it recently embarked

on Industry 4.0. Keynote and feature speakers will provide a variety of perspectives on the conference themes. 

 

Amid the use of electronics and information technology in the digital community, people are living in the exponential pace, disrupting almost every industry in every country and the breadth and depth of the digital economy transformed the entire business systems, ranging from production, management to governance. 

วารสารพิฆเนศวร์สาร (TCI 2)

เดือนพฤศจิกายน 2564

The theme of the conference is “The New Normal in Survey Research Methodology and Changing Attitudes”

     Remembering our dual purpose of safeguarding the freedom to publishing opinion research and promoting professional standards, we saw it as our prerogative and duty to invite participants for the fourth Annual Conference with the following topics:

 • ● Methodology challenges
  ● Methodology challenges
  ● Democratic governance
  ● Inequality issues
  ● Gender equality
  ● New media platforms
  ● Public service, e-governance
  ● Social cohesion 
  ● Globalization of culture
  ● Climate change
  ● Local governance
  ● Civic engagement
  ● Ethics and integrity
  ● Non-traditional security
  ● Sustainable Development Goals (SDGs)

4. Organized by

   htH/P

 สามารถดูรายละเอียด https://www.waporasia2021.com/

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๑๐ ส่งผลงานภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

รายละเอียด

 

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

เดือนธันวาคม 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18  ประจำปี 2564

ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 

โดยสามารถส่งบทความถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ภานใต้หัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในยุคโควิค-19 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Zoom) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สามารถศึกษารายละเอียด pkruconf.pkru.ac.th

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรณณี ครั้งที่ 15 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 จึงขอให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการ ฯภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

www.research-conference.rbru.ac.th/

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53 (ออนไลน์) วันที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สามารถสมัครได้ที่https://ngrc53.cmru.ac.th/