ระเบียบ ประกาศ

ระเบียบ
ประกาศ
ข้อบังคับ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๔  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเงินทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๒  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน การจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดระบบและกลไกของการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่องหลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษมาใช้แทนผลสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่องเกณฑ์ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่องเกณฑ์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรที่มีความร่วมมือจากต่างประเทศ พ.ศ.2563