งบประมาณ2564

ตุลาคม  2563 ไม่มีรายการจัดซื้อ
พฤศจิกายน 2563 ไม่มีรายการจัดซื้อ
ธันวาคม 2563 รายละเอียด
มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564

 

ระเบียบ ประกาศ

ระเบียบ
ประกาศ
ข้อบังคับ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๔  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเงินทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๒  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน การจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดระบบและกลไกของการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่องหลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษมาใช้แทนผลสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่องเกณฑ์ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่องเกณฑ์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรที่มีความร่วมมือจากต่างประเทศ พ.ศ.2563