ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ปกครอง ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการเปิดเรียนแบบ Onsite ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (2019)
.
ร่วมตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 11 ตุลาคม 2564 นี้นะคะ
.
✅ แบบสำรวจสำหรับอาจารย์และบุคลากร https://forms.gle/2AKvpxMMqKwmFMGe7
✅ แบบสำรวจสำหรับนักศึกษา https://forms.gle/e3FS4XbS1o1RJRFd6
✅ แบบสำรวจของผู้ปกครอง https://forms.gle/Zr9StsZQpK5ZWaXx5

บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)

รับสมัครรอบ 1 วันที่ 1-19 ตุลาคม 2564

รับสมัครรอบ 2 วันที่ 20-30 พ.ย.64

สามารถสมัครได้ที่

https://qrgo.page.link/Zhyt3

รายละเอียด

ประกาศรับสมัคร ภาษาไทย

ประกาศรับสมัครภาษาอังกฤษ

บัณฑิตวิทยาลัยรับมอบโล่เกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยบัณฑิตวิทยาลัยมีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563
ผลการประเมินระดับวิทยาลัย อันดับที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย คะแนน 4.72
ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องกำหนดเวลาการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท รหัส 60 

ประกาศผลการสอบบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ2)

รายละเอียด

ปนะกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน  ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

 

ประกาศผลการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

ผลสอบประมวลความรู้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ครั้งที่3/2563

 

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วารสารที่อยู่ในการกำกับบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

097-2639-181

@Graduate_cmru