ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ประกาศผลการประเมินการปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 (2565-2567)
วารสารพิฆเนศวร์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย รับการประเมินแล้วได้รับการเลื่อนกลุ่มคุณภาพสูงขึ้น จากวารสารกลุ่มที่ 2 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1
ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา ผู้วิจัย ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย มาตีพิมพ์วารสารพิฆเนศวร์สาร โดยศึกษารายละเอียดได้ที่

Chiang Mai Rajabhat University Announcement
on
Conducting On-Site Teaching and Learning
in the 1st Semester of Academic Year 2022

detail

 

ศูนย์ภาษาเปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาระยะสั้น 30 ขม. ประจำปี2565 ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท  สามารถติดต่อสอบถามและชำระค่าลงทะเบียนได้ที่สำนักงานศูนย์ภาษา อาคาร27 ชั้น 4 ห้อง 27048

รายละเอียดการอบรม

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา*****
CMRU TEP การสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
สมัครขอสอบได้ที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 800 บาท
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ภาษา
09-6016-9409 คุณวรวลัญช์ ธิปาแก้ว
08-6187-5587 คุณสิริภาภรณ์ คำปิงบุตร

การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มาจากความต้องการของท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

แจ้งกำหนดการการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยใช้ข้อสอบบCMRU-TEP ประจำปีงบประมาณ2565
สถานที่สอบ : ห้อง 27044 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บัณฑิตวิทยาลัยขอความร่วมมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จปีการศึกษา 2563 กรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำในระบบบริการการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
http://reg3.cmru.ac.th/ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ทั้งนี้ สามารถดูขั้นตอนการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำได้ที่ https://drive.google.com/…/1wsU2fC3NNfCdizv0VR7…/view…
เพื่อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตร ในการประกันคุณภาพ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต่อไป

ผลสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564

รายละเอียด

ผลสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปร.ด.สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2563

รายละเอียด

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วารสารที่อยู่ในการกำกับบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

097-2639-181

@Graduate_cmru