เปิดรับบทความในสาขาดังต่อไปนี้ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาการจัดการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์ศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมศึกษา การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การศึกษาพิเศษ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai

เปิดรับบทความในสาขาดังต่อไปนี้ เปิดรับบทความในสาขาดังต่อไปนี้ สาขาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาสังคม และสหวิทยาการทางด้านภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่1/2564

รายละเอียด

เรื่องผลการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2563

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากความต้องการของท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564  โดยรับสมัครวันที่ 14 ธันวาคม 2563 – 23 กรกฏาคม 2564 ผ่านคณะที่หลักสูตรสังกัด

รายละเอียด

 

เรื่องเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 42 ปีการศึกษา 2559 – 2560

ทางมหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งกำหนดการเบื้องต้นดังนี้

#รายงานตัวบัณฑิต วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็บไซต์ WWW.CMRU.AC.TH
#ฝึกซ้อม วันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

#เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับรายละเอียดการฝึกซ้อมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของครูและผู้บริหารสถานศึกษาระดับเชี่ยวชาญ
วันที่อบรม 7- 8 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
โดยโอนค่าลงทะเบียน ไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์
หมายเลขบัญชี 821-428929-0
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ตุลาคม 2563
สามารถได้ที่ https://qrgo.page.link/TqH4z

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องเกณฑ์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก

รายละเอียด

ประกาศผลสอบประมวลความรู้สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 1/2562

รายละเอียด

ผลสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2562

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

รายละเอียด