ข่าวประชาสัมพันธ์

ปนะกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน  ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

 

ประกาศผลการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

ประกาศรหัสนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี64 รอบ 2

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(รอบ2)

รายละเอียด

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ปี2564

 รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

รายละเอียด

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

ผลสอบประมวลความรู้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ครั้งที่3/2563

 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมประชุมอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564  เวลา 8.30 -12.00 น.

ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง (ชั้น15) อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

 

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

เวลา 8.30 -12.00 น.

โดยผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

วันที่ 24 มิถุนายน 2564

เวลา 9.00 น. สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์คุณธนากษิณ โนสุ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

 

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

connect