ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา*****
CMRU TEP การสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
สมัครขอสอบได้ที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 800 บาท
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ภาษา
09-6016-9409 คุณวรวลัญช์ ธิปาแก้ว
08-6187-5587 คุณสิริภาภรณ์ คำปิงบุตร

การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มาจากความต้องการของท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

แจ้งกำหนดการการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยใช้ข้อสอบบCMRU-TEP ประจำปีงบประมาณ2565
สถานที่สอบ : ห้อง 27044 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บัณฑิตวิทยาลัยขอความร่วมมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จปีการศึกษา 2563 กรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำในระบบบริการการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
http://reg3.cmru.ac.th/ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ทั้งนี้ สามารถดูขั้นตอนการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำได้ที่ https://drive.google.com/…/1wsU2fC3NNfCdizv0VR7…/view…
เพื่อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตร ในการประกันคุณภาพ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต่อไป

ผลสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564

รายละเอียด

ผลสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปร.ด.สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2563

รายละเอียด

9.00 น. สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คุณเบญจมาศ บุญรัง

 

9.00 น. สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คุณมธุรส  บุญติ๊บ

9.00 น. สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

คุณรัศมิ์ลภัส  กัลยาณเลิศ

13.00 น. คุณปินเก่อ เหอ

9.00 น.   สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คุณพัชราพรรณ  ศรีสกลรัตน์

13.00 น.  สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คุณชัญญานุช ไชยวงค์

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

9.00 น. คุณดวงพร  สุนทรสรณ์

13.00 น. คุณสุนทร บุญทา

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วารสารที่อยู่ในการกำกับบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

097-2639-181

@Graduate_cmru