เปิดรับบทความในสาขาดังต่อไปนี้ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาการจัดการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์ศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมศึกษา การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การศึกษาพิเศษ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาการจัดการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์ศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมศึกษา การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การศึกษาพิเศษ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai

เปิดรับบทความในสาขาดังต่อไปนี้ สาขาภาษาและภาษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาสังคม และสหวิทยาการทางด้านภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงจำนวนที่รับเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียด

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมส่งและนำเสนอบทความวิจัยในงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21
ในหัวข้อ
“อนาคตการศึกษาไทย..กับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง”
ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เปิดให้ทำการลงทะเบียนแล้ววันนี้
สามารถติดตามข่าวสารหรือดูรายละเอียดได้ที่ https://graduates.kpru.ac.th/
หรือช่องทาง https://graduates.kpru.ac.th/gnru2021

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องผลสอบประมวลความรู้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษาที่2563 รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่1/2564

รายละเอียด

เรื่องผลการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2563

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากความต้องการของท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564  โดยรับสมัครวันที่ 14 ธันวาคม 2563 – 23 กรกฏาคม 2564 ผ่านคณะที่หลักสูตรสังกัด

รายละเอียด

 

บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของครูและผู้บริหารสถานศึกษาระดับเชี่ยวชาญ
วันที่อบรม 7- 8 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
โดยโอนค่าลงทะเบียน ไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์
หมายเลขบัญชี 821-428929-0
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ตุลาคม 2563
สามารถได้ที่ https://qrgo.page.link/TqH4z

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องเกณฑ์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก

รายละเอียด

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2563

นักศึกษาภาคพิเศษ((เสาร์-อาทิตย์)
เข้าชั้นเรียน

นักศึกษาทำเรื่องขอยื่นใบยกเลิกรายวิชา

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ของคุณ ธวิทย์ ทอเตี้ย

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย