วารสารบัณฑิตวิจัย

เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิจัย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 เปิดรับบทความในสาขาดังต่อไปนี้ สาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของวารสาร
https://www.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/about/submissions

วารสารพิฆเนศวร์สาร

เปิดรับบทความในสาขาดังต่อไปนี้ สาขาศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาสังคม สาธารณสุขศาสตร์ บริหารธุรกิจและสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดรูปแบบบทความและรายละเอียดอื่นๆ ได้ในหน้าเว็บไซต์ของวารสาร https://www.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/about/submissions

ข่าวประชาสัมพันธ์

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563

>>>>>>> รายละเอียด

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบ CMRU GEP Test ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่องกำหนดเวลาการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 57 ปริญญาโท 58       รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องผลสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่1 ประจำปี 2562 รายละเอียด

บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ว่าที่ร.อ.ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ “

ประกาศผลสอบประมวลความรู้สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 1/2562

รายละเอียด