วารสารบัณฑิตวิจัย

เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิจัย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 เปิดรับบทความในสาขาดังต่อไปนี้ สาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของวารสาร
https://www.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/about/submissions

วารสารพิฆเนศวร์สาร

เปิดรับบทความในสาขาดังต่อไปนี้ สาขาศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาสังคม สาธารณสุขศาสตร์ บริหารธุรกิจและสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดรูปแบบบทความและรายละเอียดอื่นๆ ได้ในหน้าเว็บไซต์ของวารสาร https://www.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/about/submissions

ข่าวประชาสัมพันธ์

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563

>>>>>>> รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่องกำหนดเวลาการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 57 ปริญญาโท 58       รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องผลสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่1 ประจำปี 2562 รายละเอียด

บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ว่าที่ร.อ.ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ “

ประกาศผลสอบประมวลความรู้สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 1/2562

รายละเอียด

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี2563

รายละเอียด

บัณฑิตวิทยาลัยขออนุเคราะห์แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (มิ.ย. 60 – พ.ค. 61) ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล URL: http://reg4.cmru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2563 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563” จัดงานในวันที่ 5 มิถุนายน 2563(ผ่านระบบออนไลน์) สามารถส่ง full Paper  ได้ที่  http://conference.ssru.ac.th/edu2020

ด้วยสมาคมนักวิจัยรุ่นใหม่ ได้เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2563 จนถีงวันที่ 31  พฤษภาคม2563  รายละเอียด