วารสารบัณฑิตวิจัย

เปิดรับบทความในสาขาดังต่อไปนี้ สาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/about/submissions

วารสารพิฆเนศวร์สาร

เปิดรับบทความในสาขาดังต่อไปนี้ สาขาศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาสังคม สาธารณสุขศาสตร์ บริหารธุรกิจและสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/about/submissions

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องผลการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2563

รายละเอียด

เรื่องเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 42 ปีการศึกษา 2559 – 2560

ทางมหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งกำหนดการเบื้องต้นดังนี้

#รายงานตัวบัณฑิต วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็บไซต์ WWW.CMRU.AC.TH
#ฝึกซ้อม วันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

#เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับรายละเอียดการฝึกซ้อมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2563  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์(แบบมีใบประกอบวิชาชีพครู)

และสาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

รายละเอียดการรับสมัครสาขาการสอนวิทยาศาสตร์

รายละเอียดการรับสม้ครสาขาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของครูและผู้บริหารสถานศึกษาระดับเชี่ยวชาญ
วันที่อบรม 7- 8 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
โดยโอนค่าลงทะเบียน ไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์
หมายเลขบัญชี 821-428929-0
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ตุลาคม 2563
สามารถได้ที่ https://qrgo.page.link/TqH4z

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่องเกณฑ์ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา       รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องเกณฑ์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก

รายละเอียด

ประกาศผลสอบประมวลความรู้สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 1/2562

รายละเอียด

ผลสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2562

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

รายละเอียด