ตารางเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2563

วารสารบัณฑิตวิจัย

เปิดรับบทความในสาขาดังต่อไปนี้ สาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/about/submissions

วารสารพิฆเนศวร์สาร

เปิดรับบทความในสาขาดังต่อไปนี้ สาขาศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาสังคม สาธารณสุขศาสตร์ บริหารธุรกิจและสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/about/submissions

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่องกำหนดเวลาการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 57 ปริญญาโท 58       รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องผลสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่1 ประจำปี 2562 รายละเอียด

ประกาศผลสอบประมวลความรู้สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 1/2562

รายละเอียด

บัณฑิตวิทยาลัยขออนุเคราะห์แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (มิ.ย. 60 – พ.ค. 61) ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล URL: http://reg4.cmru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2563 

ผลสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2562

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

รายละเอียด