ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยใช้ข้อสอบบCMRU-TEP ประจำปีงบประมาณ2565
สถานที่สอบ : ห้อง 27044 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บัณฑิตวิทยาลัยขอความร่วมมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จปีการศึกษา 2563 กรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำในระบบบริการการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
http://reg3.cmru.ac.th/ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ทั้งนี้ สามารถดูขั้นตอนการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำได้ที่ https://drive.google.com/…/1wsU2fC3NNfCdizv0VR7…/view…
เพื่อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตร ในการประกันคุณภาพ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต่อไป

ผลสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564

รายละเอียด

ผลสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปร.ด.สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2563

รายละเอียด

List of eligible applicants for graduate studies

detail

วิธีกรอกประวัตินักศึกษา

วิธีลงทะเบียนเรียน

สำนักงานทะเบียนและประมวลผล

กำหนดการ รอบ 1 1. บันทึกประวัติ นศ. ระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต์ reg.cmru.ac.th 2. ลงทะเบียนวิชาเรียน* ระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต์ reg.cmru.ac.th 3. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 2 – 5 พฤศจิกายน 2564 ทาง Mobile banking หรือ เคาเตอร์เซอร์วิสทุกสาขา

Name List of Qualified Applicants for Interview Master of Business Administration Program In Creative Service  2/2564

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)

รับสมัครรอบ 1 วันที่ 1-19 ตุลาคม 2564

รับสมัครรอบ 2 วันที่ 20-30 พ.ย.64

สามารถสมัครได้ที่

https://qrgo.page.link/Zhyt3

รายละเอียด

ประกาศรับสมัคร ภาษาไทย

ประกาศรับสมัครภาษาอังกฤษ

บัณฑิตวิทยาลัยรับมอบโล่เกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยบัณฑิตวิทยาลัยมีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563
ผลการประเมินระดับวิทยาลัย อันดับที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย คะแนน 4.72
ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องกำหนดเวลาการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท รหัส 60 

ประกาศผลการสอบบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ2)

รายละเอียด

ปนะกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน  ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

 

ประกาศผลการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

ผลสอบประมวลความรู้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ครั้งที่3/2563

 

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วารสารที่อยู่ในการกำกับบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

097-2639-181

@Graduate_cmru