ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องกำหนดเวลาการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท รหัส 60 

ประกาศผลการสอบบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ2)

รายละเอียด

ปนะกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน  ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

 

ประกาศผลการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

ประกาศรหัสนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี64 รอบ 2

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

รายละเอียด

ผลสอบประมวลความรู้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ครั้งที่3/2563

 

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

connect