บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | Graduate School Chiang Mai Rajabhat University....โทร 053-885990,053-559999 | รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2558
รับสมัคร 58
พานิชจังหวัด
อาเซียน
วารสาร
pit
 
 

select * from news where display='1' order by level asc limit 0,3 1054 Unknown column 'display' in 'where clause'