บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | Graduate School Chiang Mai Rajabhat University....โทร 053-885990,053-559999
15
วารสาร
pit
ปฏิทินวิชาการ57
 
 
 
 
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมทาง วิชาการระดับประเทศ ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ฯ โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th(Click ที่ Link : Thailand Research Symposium) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2558
 
ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557