บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | Graduate School Chiang Mai Rajabhat University....โทร 053-885990,053-559999 | รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558
พานิชจังหวัด
15
วารสาร
pit
 
 
 
ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ครั้งที่ 2 ภาคเรียน 2/2557
 
งานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาวิทยานิพนธ์อย่างมีคุณภาพ" ใน วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฏาคม 2558 เวลา 8.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรรัตน์ ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ หมายเหตุ : สามารถแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 22 กรกฏาคม 2557หรือลงทะเบียนได้ที่ http://goo.gl/forms/LUpdhkLX1h
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘