บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | Graduate School Chiang Mai Rajabhat University....โทร 053-885990,053-559999
ดำหัว
15
วารสาร
pit
ปฏิทินวิชาการ57
 
 
 
ขอความร่วมมือช่วยกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของมหาวิทยาลัย ใน http://www.job.cmru.ac.th/
 
เรื่องให้บัณฑิต รุ่นที่ 39 รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2558
 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ฯ โดยขยายเวลาเปิดระบบการเปิดรับการส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณษเพื่อนำเสนอ ออกไปจนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยส่ง ผลงานได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th