บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | Graduate School Chiang Mai Rajabhat University....โทร 053-885990,053-559999
15
วารสาร
pit
ปฏิทินวิชาการ57
 
 
 
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอประกาศผลการเรียนโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ระดับ 1
 
เรื่องให้บัณฑิต รุ่นที่ 39 รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2558
 
ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2557