ผลการโหวต

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มาก
93 (44.29%)
ปานกลาง
47 (22.38%)
พอใช้
32 (15.24%)
ไม่พอใจ
38 (18.1%)

Total votes: 210