ผลการโหวต

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มาก
125 (45.62%)
ปานกลาง
70 (25.55%)
พอใช้
38 (13.87%)
ไม่พอใจ
41 (14.96%)

Total votes: 274