ผลการโหวต

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มาก
104 (44.83%)
ปานกลาง
56 (24.14%)
พอใช้
33 (14.22%)
ไม่พอใจ
39 (16.81%)

Total votes: 232