ผลการโหวต

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มาก
164 (47.95%)
ปานกลาง
88 (25.73%)
พอใช้
43 (12.57%)
ไม่พอใจ
47 (13.74%)

Total votes: 342