ผลการโหวต

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มาก
51 (46.36%)
ปานกลาง
18 (16.36%)
พอใช้
16 (14.55%)
ไม่พอใจ
25 (22.73%)

Total votes: 110