ผลการโหวต

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มาก
49 (46.67%)
ปานกลาง
17 (16.19%)
พอใช้
14 (13.33%)
ไม่พอใจ
25 (23.81%)

Total votes: 105