ผลการโหวต

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มาก
188 (48.21%)
ปานกลาง
102 (26.15%)
พอใช้
48 (12.31%)
ไม่พอใจ
52 (13.33%)

Total votes: 390