ผลการโหวต

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มาก
48 (46.6%)
ปานกลาง
16 (15.53%)
พอใช้
14 (13.59%)
ไม่พอใจ
25 (24.27%)

Total votes: 103