ผลการโหวต

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มาก
173 (47.79%)
ปานกลาง
95 (26.24%)
พอใช้
43 (11.88%)
ไม่พอใจ
51 (14.09%)

Total votes: 362