ผลการโหวต

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มาก
61 (47.29%)
ปานกลาง
23 (17.83%)
พอใช้
18 (13.95%)
ไม่พอใจ
27 (20.93%)

Total votes: 129