ผลการโหวต

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มาก
46 (47.92%)
ปานกลาง
14 (14.58%)
พอใช้
12 (12.5%)
ไม่พอใจ
24 (25%)

Total votes: 96