ผลการโหวต

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มาก
115 (45.82%)
ปานกลาง
62 (24.7%)
พอใช้
35 (13.94%)
ไม่พอใจ
39 (15.54%)

Total votes: 251