ผลการโหวต

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มาก
51 (47.22%)
ปานกลาง
17 (15.74%)
พอใช้
15 (13.89%)
ไม่พอใจ
25 (23.15%)

Total votes: 108