ผลการโหวต

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มาก
141 (46.23%)
ปานกลาง
82 (26.89%)
พอใช้
40 (13.11%)
ไม่พอใจ
42 (13.77%)

Total votes: 305