ผลการโหวต

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มาก
99 (44.59%)
ปานกลาง
51 (22.97%)
พอใช้
33 (14.86%)
ไม่พอใจ
39 (17.57%)

Total votes: 222