ผลการโหวต

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มาก
84 (44.92%)
ปานกลาง
43 (22.99%)
พอใช้
27 (14.44%)
ไม่พอใจ
33 (17.65%)

Total votes: 187