ผลการโหวต

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มาก
196 (47.69%)
ปานกลาง
108 (26.28%)
พอใช้
51 (12.41%)
ไม่พอใจ
56 (13.63%)

Total votes: 411