ผลการโหวต

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มาก
68 (45.03%)
ปานกลาง
35 (23.18%)
พอใช้
20 (13.25%)
ไม่พอใจ
28 (18.54%)

Total votes: 151