บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

เกี่ยวกับเรา


           

             

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เริ่มเตรียมการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิชาการ นักวิชาชีพ อาจารย์ ครู ตลอดจนบุคลากรจากองค์กรต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ ความสามารถในระดับสูง สามารถนำความรู้และวิชาการที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ และให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยได้นำเสนอหลักสูตร โดยผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนจากสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เป็นต้นมา และได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ซึ่งเป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในปี พ.ศ.2541 ด้วย นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2541–2545 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เปิดสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มวิชาวิจัยและสถิติ กลุ่มวิชาล้านนาคดีศึกษา  นอกจากนี้เปิดสอนกลุ่มวิชาบริหารจัดการศึกษา (โครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)  และกลุ่มวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ในปีการศึกษา 2546 ได้มีผู้นำชุมชน โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกันทำโครงการความร่วมมือไตรภาคีในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเปิดสอนปริญญาโทในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2547–2548 บัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ปีการศึกษา 2549 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ขยายพื้นที่การสอนไปยังศูนย์อำเภอแม่สะเรียงโดยเปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ปีการศึกษา 2550 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นับเป็นปีแรกที่ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก รวมทั้งปีการศึกษา 2551 เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ในปีการศึกษา 2556 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

ปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรเรียบร้อย และมีหลักสูตร
ที่อยู่ในระหว่างพัฒนาหลักสูตรคือ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


สัญลักษณ์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
   บัณฑิตวิทยาลัย ได้อัญเชิญพระพิฆเนศวร์ หรือเทพเจ้าของช้างเพื่อระลึกว่าเป็นเทพที่ประธาน
ความสำเร็จให้แก่ปวงชนทั่วหล้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การนำมาเป็นสัญลักษณ์ประจำ
บัณฑิตวิทยาลัยนั้น เพื่อยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความฉลาดรอบรู้และเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะ
วิทยาการ สำหรับวงกลมที่ล้อมรอบพระพิฆเมนศวร์ 2 วง พร้อมแสดงชื่อของบัณฑิตวิทยาลัย
หมายถึงวงรอบของการพัฒนาการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าและเป็นสิ่งชี้วัดถึงการเป็นผู้นำด้าน
วิชาการในท้องถิ่น

ภายในปี พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้นำในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีศักยภาพพร้อมในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

 

1.ดำเนินการและประสานจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษากับหน่วยงานอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น   
4. สร้างเครือข่ายทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษากับหน่วยงานในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
5. สนับสนุนและส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชนกับการเรียนการสอน
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

                                             


 

 
 
 “สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนำไปพัฒนาท้องถิ่น” 
 
 
 
        การศึกษาคือสิ่งสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
           
 

ค่านิยมหลัก.......... (Core Value)

         GRAD

  • Good service ใส่ใจบริการ
  •  Responsibility   มีความรับผิดชอบ
  • Accountability  ตรวจสอบได้

  • Development   ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา

 

ยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด ได้ 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อการบริการวิชาการและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

 

                                      ยุทธศาสตร์ปี 2560  ===>