บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

เกี่ยวกับเรา


           

              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เริ่มเตรียมการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิชาการ นักวิชาชีพ อาจารย์ ครู ตลอดจนบุคลากรจากองค์กรต่างๆ ในส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ ความสามารถในระดับสูงสามารถนำความรู้และวิชาการที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาต ิและให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยได้นำเสนอหลักสูตร และผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนจากสภาประจำมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

              ในที่สุด ได้รับการรับรองคุณวุฒิปริญญา จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 24 มีนาคมพ.ศ.2541 มหาวิทยาลัยจึงได้เปิดสอนตามหลักสูตรนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เป็นต้นมา และได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูซึ่งเป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในปีพ.ศ.2541 ด้วยนับตั้งแต่ปีการศึกษา2541–2545 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เปิดสอนหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มวิชาวิจัยและสถิติและกลุ่มวิชาล้านนาคดีศึกษา หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มวิชาบริหารจัดการศึกษา
(โครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) สาขาการบริหารการศึกษา สาขาการท่องเที่ยวและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และในปีการศึกษา 2546 ได้มีผู้นำชุมชนโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”และมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกันทำโครงการความร่วมมือไตรภาคีในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเปิดสอนปริญญาโทในหลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา และสาขาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2547–2548 บัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตร ครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การพัฒนา สาขาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาไทยและหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และปีการศึกษา 2549 บัณฑิตวิทยาลัย นอกจากที่จะเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และศูนย์อำเภอแม่สะเรียงได้ขยายพื้นที่การสอนระดับปริญญาโทหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และมีโครงการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ในปี พ.ศ.2550 เปิดรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา และสาขาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นปีแรกในการเปิดสอนในระดับปริญญาเอก ปีพ.ศ. 2556  เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย


สัญลักษณ์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
   บัณฑิตวิทยาลัย ได้อัญเชิญพระพิฆเนศวร์ หรือเทพเจ้าของช้างเพื่อระลึกว่าเป็นเทพที่ประธาน
ความสำเร็จให้แก่ปวงชนทั่วหล้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การนำมาเป็นสัญลักษณ์ประจำ
บัณฑิตวิทยาลัยนั้น เพื่อยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความฉลาดรอบรู้และเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะ
วิทยาการ สำหรับวงกลมที่ล้อมรอบพระพิฆเมนศวร์ 2 วง พร้อมแสดงชื่อของบัณฑิตวิทยาลัย
หมายถึงวงรอบของการพัฒนาการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าและเป็นสิ่งชี้วัดถึงการเป็นผู้นำด้าน
วิชาการในท้องถิ่น

ภายในปี พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้นำในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีศักยภาพพร้อมในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

 

1.ดำเนินการและประสานจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษากับหน่วยงานอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น   
4. สร้างเครือข่ายทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษากับหน่วยงานในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
5. สนับสนุนและส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชนกับการเรียนการสอน
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

                                             


 

 
 
 “สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนำไปพัฒนาท้องถิ่น” 
 
 
 
        การศึกษาคือสิ่งสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
           
 

ค่านิยมหลัก.......... (Core Value)

         GRAD

  • Good service ใส่ใจบริการ
  •  Responsibility   มีความรับผิดชอบ
  • Accountability  ตรวจสอบได้

  • Development   ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา

 

ยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด ได้ 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อการบริการวิชาการและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

 

                                      ยุทธศาสตร์ปี 2560  ===>