บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ


ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
และผู้สนใจทั่วไป ร่วมฟังการสัมมนาในหัวข้อ "บริหารงาน บริหารคน สู่ผลสำเร็จ"
โดย วิทยากร คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท MFEC มหาชนจำกัด
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 9.30 -12.00 น....
ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับจำนวนจำกัด 250 ที่นั่ง
ปิดการสำรองที่นั่งและลงทะเบียนเนื่องจากจำนวนเต็ม