บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

จะจัดการอบรมและพัฒนานักวิจัย หลักสุตร "การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ"

ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

โดยสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่

http://unrn.rac.oop.cmu.ac.th/main/

จนถึงวันที่ 21 กรกฏาคม 2560