บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)


ข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

เรื่องเอกสารประกอบในการสมัครสอบนักศึกษาใหม่

/Uploads/files/5-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%201-59%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1.doc