บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


 ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า คณะอนุกรรมการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม  จึงขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาประชาสัมพันธ์พิจารณาเสนอชื่อผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2561 ส่งไปยังสำนักงานส่งเสริมกิจการการศึกาา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2561 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-628-6398