บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีน ประจำปี 2561

   เนื่องด้วยสำนักงานวิเทศสัมพันะ์ ได้รับการประชาสัมพันธ์จาก Qingdao University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกจากรัฐบาลจีน จำนวน 15 ทุน   โดยทุนการศึกษาดังกล่าวจพครอบคลุมค่าลงทะเบียนเรียน ค่าทำการทดลอง ค่าฝึกงาน ค่าตำราทั่วไป ค่าใช้จ่ายรายเดือนเดือนละ 3000 หยวนสำหรับนักศึกษาปริญญาโท และเดือนละ 3500 หยวน สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก และที่พักในมหาวิทยาลัย แต่ไม่รวมค่าวีซ่า

   โดยสามารถตรวจสอบสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ด้วยตนเองที่เว็บไซด์ www.qust.edu.cn  และสามารถสมัครได้ ที่ http://laihua.csc.edu.cn  ภายในวันที่ 3 เมษายน 2561