บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ผลการสอบรายวิชาพื้นฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา
 ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐