บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประกาศบัณฑิตวิทยาลัย


กำหนดการส่งหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา

กำหนดการพิจารณาหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับ้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะเสนอหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องส่งข้อมูลมายังบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในแต่ละเดือน เพื่อจะได้เสนอให้

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา