บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ด้วยทางสำนักหอสมุดได้จัดให้มีโครงการ smart User : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ 

สำนักหอสมุดจึงขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ บุคลากรปละนักวิจัยเข้าร่วมอบรมวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26071

อาคารสำนักหอสมุด เวลา 13.00 น. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่ CMRU Library call center

โทร  053-885911