บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 

ภาคเรียนที่ 2/2559