บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นของกลุ่มอาจารย์และนักศึกาาในสถาบันอุดมศึกษาโดยในปีงบประมาณ 2559 วช.ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้ โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ดังนี้

1.กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 22 มกราคม 2559

  ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคารวช1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2. กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559"

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม

โดยดูข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่

ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย และฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช)

โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 459,568