บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


 รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่จะเข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2559

และรหัสนักศึกษา เพื่อใช้บันทึกประวัติทางอินเตอร์เน็ต และพิมพ์หลักฐานประกอบการรายงานตัว

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ถึง วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559

เว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล

http://www.academic.cmru.ac.th/cmru_history/

รายชื่อนักศึกษาใหม่