บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


 

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 : บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก งานจัดขึ้น วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เปิดรับบทความ ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 055-241711. หรือ เว็บไซต์ http://gnru2017.psru.ac.th/