บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


การกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฏหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้ และมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่ง

และพื้นที่การเกษตร

 

จังหวัดเชียงใหม่มีประกาศดังนี้

1.ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฏหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้

2.ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรโดยดำหนดให้พื้นที่ทุกแห่งในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเขตควบคุม

ไฟป่า กำหนดมาตรการในการป้องกันไฟป่า