บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


การขยายการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

และเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก