บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว สัญจร ครั้งที่ 2

               ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดโครงการ  ฝ่ายวิชาการ สกว สัญจร ครั้งที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ที่สอดรับกับวิชาการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์   โดยจัดโครงการในวันที่ 1-2 พ.ค. 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ สามารถลงทะเบียน ได้ที่ WWW.goo.gl/CwLNdJ   ซึ่งระบบจะเปิดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ทางฝ่ายวิชาการขอสงวนสิทธิ์สำรองอาหารเฉพาะ 200 ท่านแรกเท่านั้น