บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


   สำนักหอสมุด ได้จัดโครงการประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ สำนักหอสมุด

จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

/Uploads/files/CCF19012559.pdf